Data and Statistics (Dữ Liệu Và Thống Kê)

1. Thế nào là Dữ Liệu và Thống kê?

Dữ liệu (Data): là những số liệu giúp chúng ta hiểu rõ thông qua việc mô tả cách thức hoạt động của quy trình, sản phẩm, dịch vụ hay khách hàng. Thống kê (Statistics) cung cấp cho chúng ta một hệ phương pháp luận để hiểu rõ về những số liệu.

2. Phân loại dữ liệu:

 Dữ liệu gồm có 2 loại: Dữ liệu thuộc tính ( Attribute Data) và dữ liệu liên tục ( Continuous Data):

Phân loại dữ liệu

3. Phân loại thống kê: 

Thông kê được chia là 2 loại là Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) và Thống kê suy luận (Inferential Statistics)

Thống kê mô tả: giúp chúng ta mô tả bộ dữ liệu mà mình có. Ví dụ: Histogram, Pareto Chart, Scatter diagram, Control Chart, Box-Plot….

Những thông số đại diện cho thống kê mô tả là:

  • Mean: Giá trị trung bình của bộ số liệu
  • Median: giá trị ở giữa của bộ số liệu
  • Standard Deviation: Độ lệch chuẩn
  • Range: độ rộng của bộ số liệu

Trong đó:

Mean và Median giúp chúng ta biết được khuynh hướng của bộ số liệu (Set’s measure of central tendency)

Standard Deviation và Range: giúp chúng ta biết được độ phân tán của bộ số liệu (Set’s measure of dispersion)

Thống kê suy luận: giúp chúng ta phân tích số liệu để đưa ra kết luận và quyết định thông qua công cụ thống kê như Hypothesis tests

Nguồn: Introduction to Statistics (https://Gembaacademy.com). Tác giả: Ron Pereira

Đây là một bài giới thiệu về những khái niệm trong thống kê. Những bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về chúng nhé!

Han Vo

Leave a Reply