[INFOGRAPHIC] Lean Six Sigma

🌿 Lean Six Sigma là một mô hình quản lý tích hợp có chọn lọc giữa hệ thống Sản xuất tinh gọn (Lean Production) và hệ thống Six Sigma.
🌿 Phương pháp hỗn hợp này tập trung nhiều hơn vào tiếng nói khách hàng – VOC, bởi chẳng ai có thể truyền đạt nhu cầu của khách hàng tốt hơn chính bản thân họ 😊

Uyên Huỳnh

,

Leave a Reply