Rủi ro và cơ hội, trái tim của bộ tiêu chuẩn 9001:2015

Rủi ro và cơ hội là một trong những phần có nhiều liên quan, tương tác với những phần còn lại của bộ tiêu chuẩn. Nó như một con bạch tuộc vươn ra khắp nơi trong bộ tiêu chuẩn này. Nên để thực hiện đúng phần này các bạn cần hiểu rõ cách nó kết nối với các phần khác. Mình xin phân tích một chút về sự liên kế này với các phần khác.

 • 1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức
  Đây là đầu vào lớn nhất cho phần rủi ro và cơ hội, bạn gần như có thể chép hoàn toàn những gì ở phần này để thảy vào phần rủi ro và cơ hội. Các vấn đề bên trong và bên ngoài tạo nên bối cảnh của tố chức chứa đựng phần lớn rủi ro và cơ hội, cho nên phải đảm bảo là phần bối cảnh của tổ chức bạn làm thiệt bài bản.
 • 2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

  Một phần quan trọng khác, là đầu vào cho rủi ro và cơ hội là những gì mà các bên liên quan mong đợi, như mong đợi của khách hàng, của nhân viên, của nhà cung cấp.
 • 2.1 Hành động khắc phục
  Trong quá trình giải quyết vấn đề, bạn tìm ra nguyên nhân, rồi tiến hành các biện pháp khắc phục, và từ đó trực tiếp làm giảm rủi roc ho một số vấn đề. Do đó mục 10.2.1 e, yêu cầu: “e) cập nhật rủi ro và cơ hội được xác định trong quá trình hoạch định, nếu cần;”

 • 1.3 Phân tích và đánh giá
  Phần này là đầu vào và đầu ra của rủi ro, bạn phải đánh giá hiệu quả của các hành động được thực hiện để giải quyết rủi ro và cơ hội, rồi bạn sẽ thấy được rằng nó có những điểm yếu và bạn cần phải thay đổi để phù hợp.
 • 3.2 e, Xem xét lãnh đạo
  Phần này cũng là đầu vào và đầu ra của rủi ro luôn, trong xem xét lãnh đạo thì việc đánh giá lại hiệu quả các hành động cũng được thực thi, nói chung nó giống y chang như phân tích và đánh giá như phần 9.1.3.
 • 1.1 d, Lãnh đạo
  Đây cũng là đầu vào và đầu ra cho rủi ro, phần này của ISO 9001:2015 yêu cầu lãnh đạo trong tổ chức phải thúc đẩy việc tư duy dựa trên rủi ro.
 • 1.2 d, Tập trung vào khách hàng
  Là một đầu ra của rủi ro và cơ hội, bạn yêu cầu phải xác định cụ thể các rủi ro và cơ hội , liên quan đến sự phù hợp của sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.
 • 4.1 f, Hệ thống quản lý chất lượng và các quy trình của hệ thống.
  Khi thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức phải xác định các quá trình cần thiết đối với hệ thống quản lý chất lượng và việc áp dụng các quá trình này trong toàn bộ tổ chức và phải: giải quyết các rủi ro và cơ hội được xác định theo các yêu cầu của 6.1.

Tất cả những kết nối, những liên kết này như muốn nhắn nhủ một thông điệp mạnh mẽ rằng, mọi hành động của tổ chức phải dựa trên đánh giá rủi ro và cơ hội.

Một lưu ý cũng rất quan trọng nữa mà không biết bạn có nhận ra hay không, nhưng mình tin rằng ý đồ của người viết ra bản ISO 9001:2015, muốn tạo ra một mối quan hệ giữa chữ cơ hội trong “ rủi ro và cơ hội” với phần cải tiến mà tổ chức cần phải hành động trong mục 10.1, “Tổ chức phải xác định và lựa chọn các cơ hội để cải tiến và thực hiện mọi hành động cần thiết để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng”

Tuy mối quan hệ này không được nêu ra một cách rõ ràng, nhưng bạn cũng nên lưu tâm khi triển khai phần này.

Những câu hỏi thường được hỏi ở phần này:

1. Chúng ta có phải sử dụng ISO 31000 hoặc ISO 31010 khi giải quyết các rủi ro và cơ hội không?
– Bạn không cần phải sử dụng các loại ISO này vì ISO 9001:2015 không yêu cầu cụ thể, nhưng về mặt khái niệm bạn có thể tham khảo để hiểu cách làm.

2. Chúng ta đã nhận dạng các rủi ro và cơ hội liên quan trực tiếp đến hệ thống QMS, vậy việc không đề cập gì đến các rủi ro liên quan đến vấn đề an toàn hay môi trường thì có sao không?
– Hoàn toàn không có vấn đề gì về mặt tiêu chuẩn, có nghĩa là ISO 9001:2015 chỉ yêu cầu là rủi ro và cơ hội liên quan đến hệ thống QMS của bạn thôi, và cũng bởi vì an toàn và môi trường không thuộc phạm vi của QMS nên không ảnh hưởng gì về mặt tiêu chuẩn. Nhưng về mặt tổ chức, thì an toàn và môi trường cũng là hai khía cạnh quan trọng, do đó bạn nên cân nhắc ở một số tiêu chuẩn khác như ISO 14001, ISO 45001.

Tuan Huynh

Leave a Reply