[ISO 13485] 7.4.1 Thiết lập các tiêu chí cho việc đánh giá và lưa chọn nhà cung cấp.

Bạn có bao giờ băn khoăn là tiêu chí để đánh giá đạt và không đạt cho một nhà cung cấp là như thế nào? Làm sao để rõ ràng mà không dựa vào cảm tính? Do đó mục tiêu của việc thiết lập các tiêu chí để xếp hạng nhà cung cấp một cách định lượng hoặc định tính, để hỗ trợ tổ chức ra quyết định liệu nhà cung cấp có đủ năng lực để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu hay không?

Các tiêu chí phải cho phép đánh giá kết quả thực hiện và khả năng của nhà cung cấp trong một phạm vi, khoảng thời gian hoặc khu vực được xác định. Ví dụ, trong khoảng thời gian một năm, độ tin cậy giao hàng đúng tiến độ của nhà cung cấp được đánh giá ra sao. Và vì vậy việc đánh giá theo các tiêu chí cho phép bạn cũng xác định các xu hướng hoặc thay đổi về năng lực của nhà cung cấp.

Các tiêu chí liên quan đến sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ do nhà cung cấp cung cấp và sẽ dựa trên bốn vấn đề chính (được mô tả rõ ràng theo tiêu chuẩn ISO 13485):

  1. Khả năng cung cấp một sản phẩm đáp ứng yêu cầu của tổ chức
  2. Kết quả thực hiện của nhà cung cấp.
  3. Ảnh hưởng của vật tư đã mua trên chất lượng của hàng thành phẩm
  4. Mức rủi ro tương ứng trên thành phẩm.

Từ đó tổ chức sẽ xác định được những thông số nào mà mình cần phải kiểm soát chặt chẽ, những thông số nào không cần.

Từ việc xác định các tiêu chí, các công cụ và kỹ thuật sẽ được áp dụng cho phép các bên liên quan có được các dữ liệu và thông tin liên quan về hiệu quả của các nhà cung cấp. Những dữ liệu và thông tin này sẽ được so sánh với các tiêu chí. Nguyên tắc thiết lập hoặc thiết lập tiêu chuẩn bao gồm:

  • Cần kiểm tra tính khả dụng của dữ liệu yêu cầu hoặc dự kiến.
  • Tần suất đo lường được xác định và phù hợp với loại quy trình hoặc sản phẩm.
  • Các phương pháp phân tích, xuất dữ liệu và báo cáo đánh giá sẽ được xác định.
  • Xác định trách nhiệm thực hiện phép đo. Các bộ phận có trách nhiệm và vai trò khác nhau trong tổ chức nên tham gia vào việc thiết lập các tiêu chí để cung cấp đầu vào của họ.
  • Việc phân phối dữ liệu phải được xác định.

Các tiêu chuẩn phải được lập thành văn bản và được kiểm soát theo mục 4.2.4-Kiểm soát tài liệu. Kết quả đánh giá được coi là hồ sơ chất lượng và được kiểm soát theo điều 4.2.5-Kiểm soát hồ sơ.

Phần tiếp theo sẽ  là “Khả năng của nhà cung cấp (khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu của tổ chức)” là một trong bốn vấn đề chính để thiết lập các tiêu chí đánh giá liên quan đến sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ do nhà cung cấp cung cấp.

ThuHuong

Leave a Reply