[ISO 13485] 7.4.3 Xác minh tại cơ sở nhà cung cấp

Làm thế nào tổ chức có thể xác minh được rằng nhà cung đang thực hiện theo đúng những yêu cầu đã thỏa thuận. Và các sản phẩm hoặc dịch vụ  được sản xuất theo một quy trình phù hợp? Để xác thực điều đó tổ chức phải tiến hành kiểm tra, xác minh tại chính cơ sở sản xuất của nhà cung cấp.

 Kiểm tra xác minh phụ thuộc vào?

Việc xác minh này có thể độc lập, định kỳ hoặc theo bản chất của các lần theo dõi. Kết quả đầu ra của một cuộc kiểm tra là đầu vào cho lần kiểm tra tiếp theo. Tính chất và tần suất của các cuộc kiểm tra tại cơ sở nhà cung cấp phụ thuộc vào:

Những trường hợp khác cần xác minh tại cơ sở nhà cung cấp

 • Trong trường hợp các quy trình được thuê ngoài và tổ chức muốn kiểm tra chúng:
  • Kiểm tra đảm bảo chất lượng.
  • Kiểm tra các điều kiện của quy trình.
  • Kiểm tra trình độ và năng lực của nhân viên.
 • Trong trường hợp nhà cung cấp sử dụng một bên thứ ba hoặc cao hơn để thực hiện các sản phẩm hoặc dịch vụ. Và tổ chức muốn xem xét, kiểm tra bên thứ ba này.

Các cuộc kiểm tra, xác minh phải được xác định và liên hệ trước

 • Mục đích: Sản phẩm hoặc quy trình nào sẽ được đánh giá?
 • Tuần suất : Khoảng cách của những lần kiểm tra xác thực.
 • Những người tham gia: Nhân viên của tổ chức, nhà cung cấp. Và có thể có cả khách hàng của tổ chức.
 • Các hoạt động sẽ diễn ra: Các hoạt động kiểm tra xác thực hoặc thẩm định mà tổ chức sẽ thực hiện trong chuyến đánh giá.
 • Các yêu cầu đầu vào cần thiết: Những yếu tố cần thiết nào mà mỗi bên phải chuẩn bị trước.
 • Kết quả: Nội dung nào sẽ được lập thành tài liệu? Và theo dạng nào?

Hồ sơ của những cuộc kiểm tra xác minh  như vậy sẽ được lên kế hoạch và lưu trữ như hồ sơ chất lượng. Và được kiểm soát theo 4.2.5- Kiểm soát hồ sơ.

Tóm lại, kiểm tra, xác minh phải được thực hiện bởi tổ chức hoặc khách hàng tại cơ sở của nhà cung cấp để xác minh rằng một số yêu cầu nhất định được thực hiện. Và các sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện phù hợp với thông số kỹ thuật đã xác định trước.

 

ThuHuong

Leave a Reply