[ISO 13485] 7.4.1 Kết quả thực hiện của nhà cung cấp.

Vì sao phải đánh giá kết quả thực hiện của nhà cung cấp?

Không chỉ đánh giá khả năng mà cần phải đánh giá kết quả thực hiện của nhà cung cấp. Vì dù gì thì khả năng cũng chỉ là khả năng, kết quả thực hiện như thế nào mới là điều là điều quan trọng. Việc đánh giá kết quả thực hiện của nhà cung cấp sẽ hỗ trợ tổ chức trong việc xác định và lựa chọn nhà cung cấp.

Nội dung:

Tổ chức phải thiết lập các tiêu chí để đánh giá và lựa chọn các nhà cung cấp dựa trên kết quả thực hiện của họ trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Kết quả thực hiện  của nhà cung cấp đề cập đến hoạt động sản xuất, thực hiện và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ theo các tiêu chuẩn và yêu cầu. Dựa trên các tiêu chí, tổ chức có thể đánh giá kết quả thực hiện của nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ và quyết định về việc phê duyệt nhà cung cấp. Nói cách khác, các tiêu chí lên quan đến kết quả thực hiện của nhà cung cấp sẽ hỗ trợ trong việc xác định nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ..

 • Hiệu suất và kết quả của quá trình thực hiện.
 • Sản phẩm và đặc điểm của sản phẩm.

Khi phát triển các tiêu chí về kết quả thực hiện, các khía cạnh sau phải được xem xét:

 • Đánh giá kết quả của quá trình thực hiện
 • Đánh giá các quy trình chất lượng được áp dụng
 • Đánh giá các sản phẩm được cung cấp và đặc điểm của chúng
 • Xem xét các rủi ro liên quan đến vật liệu, hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp
 • Sựu hiểu biết của nhân viên về các vật liệu, hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp

Kết quả thực hiện phải được theo dõi và đo lường để có thể đánh giá. Việc giám sát và đo lường phải cho phép theo dõi các xu hướng và sự thay đổi trong hoạt động của các nhà cung cấp. Đây là lý do tại sao cần  xác định và lập kế hoạch:

 • Các thông số nào cho biết hiệu suất của nhà cung cấp?
 • Cần có dữ liệu và thông tin nào để cho phép kiểm soát các thông số này?
 • Nguồn dữ liệu và thông tin này là gì?
 • Ai là người cung cấp những thông tin này?
 • Các dữ liệu và thông tin này được lập thành hồ sơ như thế nào: bằng công nghệ nào và ở định dạng nào?
 • Người hoặc nơi được chuyển giao.
 • Làm thế nào và ai phải phân tích những dữ liệu này; các báo cáo là gì?
 • Ai phải xem xét các dữ liệu và thông tin này?

Một số ví dụ về tiêu chí để đánh giá hiệu suất của các nhà cung cấp bên ngoài thông qua các thông số chung:

 • Độ tin cậy của thời gian giao hàng: Dữ liệu sẽ được trích xuất từ hệ thống ERP, mô-đun đặt mua (ngày được yêu cầu so với ngày nhận).

Tiêu chí                                                                                           Ghi chú

Không trậm trễ                                                                                    10

Trậm trễ 1-2 ngày                                                                                7

Trậm trễ trên 2 ngày                                                                            5

 • Độ tin cậy của số lượng được giao: dữ liệu sẽ được trích xuất từ hệ thống ERP, mô-đun đặt mua (số lượng yêu cầu so với số lượng đã nhận).

Tiêu chí                                                                                                       Ghi chú

Không có sự chênh lệch so với số lượng đặt hàng                                         10

Chênh lệch dưới hoặc bằng -5% so với số lượng đặt hàng                            7

Chênh lệch nhiều hơn -5% so với số lượng đặt hàng                                     5

 • Chất lượng sản phẩm: Dữ liệu sẽ được thu được từ bộ phận đảm bảo chất lượng (các biên bản thử nghiệm hoặc các ghi chú kiểm soát nhận hàng).

Tiêu chí                                                                                          Ghi chú

Chất lượng A                                                                                      10

Chất lượng B                                                                                      7

Chất lượng C                                                                                      5

 • Chất lượng giao hàng: Dữ liệu sẽ được lấy từ kho (biên bản giao hàng).

Tiêu chí                                                                                          Ghi chú

Chất lượng A                                                                                      10

Chất lượng B                                                                                      7

Chất lượng C                                                                                      5

 • Chất lượng bao bì : Dữ liệu sẽ thu được từ bộ phận đảm bảo chất lượng (các phương pháp kiểm tra hoặc các ghi chú kiểm soát nhận hàng).

Tiêu chí                                                                                           Ghi chú

Chất lượng A                                                                                      10

Chất lượng B                                                                                      7

Chất lượng C                                                                                      5

 • Chất lượng dịch vụ : Dữ liệu sẽ được lấy từ nhóm bảo trì (biên bản bảo trì).

Tiêu chí                                                                                           Ghi chú

Chất lượng A                                                                                      10

Chất lượng B                                                                                      7

Chất lượng C                                                                                      5

 

Thuhuong

1 thought on “[ISO 13485] 7.4.1 Kết quả thực hiện của nhà cung cấp.

Leave a Reply