[ISO 13485] 7.4.1 Xếp hạng, phân loại nhà cung cấp và lập danh sách cho các nhà cung cấp được phê duyệt

Mục tiêu

Kết quả đánh giá và đánh giá lại các nhà cung cấp là xếp hạng của nhà cung cấp. Mục tiêu xếp hạng và phân loại nhà cung cấp là:

  • Phê duyệt hoặc không chấp nhận các nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ.
  • Tạo danh sách các nhà cung cấp được phê duyệt.
  • Thúc đẩy các nhà cung cấp cải thiện.

Xếp hạng, phân loại nhà cung cấp

Bảng xếp hạng sẽ thể hiện khả năng và kết quả thực hiện của nhà cung cấp trong việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với thông tin mua hàng cụ thể. Và cho phép quyết định nhà cung cấp nào thích hợp để cung cấp cho tổ chức các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp.

Có nhiều cách để xếp hạng nhà cung cấp. Chúng ta sẽ tập trung vào một phương pháp đơn giản, đầu ra của đánh giá là một ghi chú hoặc một cấp độ (vị trí tương đối theo tỉ lệ về giá trị chất lượng cho từng nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ). Bước tiếp theo sẽ là phân loại các dữ liệu này trên thang đo được xác định trước.

Ví dụ: Phân loại nhà cung cấp:

Điểm số cuối cùng                                                       Phân loại

81-100                                                                                   A             Vị trí chiến lược

61-80                                                                                     B             Ưu tiên

51-60                                                                                     C             Giao dịch

1-50                                                                                        D             Từ chối

Qua đó có thể xác định, một tổ chức chỉ sẵn sàng liên kết với các nhà cung cấp phân loại B trở lên. Các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu phụ được xếp hạng C sẽ cần phải chứng minh các biện pháp cải tiến và những nhà cung cấp được xếp hạng D sẽ bị loại.

Làm gì khi các đánh giá không đạt và các nhà cung cấp cũng không phù hợp hoàn toàn?

 Khi các đánh giá không đạt và các nhà cung cấp cũng không phù hợp hoàn toàn người ta phải xác định các hành động cần thiết:

  • Cập nhật tình trạng của các nhà cung cấp trong hệ thống ERP theo xếp hạng của họ: không liên kết với các nhà cung cấp có thứ hạng thấp để không có đơn đặt hàng nào có thể được tạo ra.
  • Đối với các đơn đặt hàng mở từ các nhà cung cấp có xếp hạng thấp, hãy thắt chặt kiểm soát hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp.
  • Thông báo cho tất cả các bên liên quan việc tổ chức xếp hạng nhà cung cấp.
  • Thông báo cho các nhà cung cấp về thứ hạng của họ:

            + Tiến hành một cuộc thảo luận với các nhà cung cấp về kết quả thực hiện của họ.

            + Đề nghị hành động khắc phục hoặc kế hoạch cải tiến từ nhà cung cấp.

  • Chọn một nhà cung cấp khác đã đạt được thứ hạng chấp nhận.

Kết quả đánh giá và đánh giá lại phải được lập thành hồ sơ và sẽ là hồ sơ chất lượng và được kiểm soát theo điều 4.2.5-Kiểm soát hồ sơ.

 

ThuHuong

Leave a Reply