[ISO 9001:2015] Tổng kết phần lãnh đạo

5.1  Sự lãnh đạo và cam kết

5.1.1  Khái quát => Mời các bạn đọc bài viết chi tiết ở link sau

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc:

 1. a) chịu trách nhiệm giải trình đối với hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng;
 2. b) đảm bảo rằng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng được thiết lập đối với hệ thống quản lý chất lượng và tương thích với bối cảnh và định hướng chiến lược của tổ chức;
 3. c) đảm bảo tích hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng vào các quá trình hoạt động chủ chốt của tổ chức;
 4. d) thúc đẩy việc sử dụng cách tiếp cận theo quá trình và tư duy dựa trên rủi ro;
 5. e) đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng;
 6. f) trao đổi thông tin về tầm quan trọng của quản lý chất lượng có hiệu lực và của sự phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng;
 7. g) đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng đạt được các kết quả dự kiến;
 8. h) lôi cuốn sự tham gia, định hướng và hỗ trợ nhân sự cùng đóng góp cho hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng;
 9. i) thúc đẩy cải tiến;
 10. j) hỗ trợ các vị trí quản lý liên quan khác chứng tỏ sự lãnh đạo của họ và thực hiện vai trò lãnh đạo ở các khu vực họ chịu trách nhiệm.

CHÚ THÍCH: Từ “hoạt động chủ chốt” được nhắc đến trong tiêu chuẩn này có thể được diễn giải theo nghĩa rộng gồm các hoạt động cốt lõi trong mục đích tồn tại của tổ chức, dù là tổ chức công hay tư, lợi nhuận hay phi lợi nhuận.

5.1.2  Hướng vào khách hàng  => Mời các bạn đọc bài viết chi tiết ở link sau

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với nội dung hướng vào khách hàng thông qua việc đảm bảo rằng:

 1. a) các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành được xác định, hiểu rõ và đáp ứng một cách nhất quán;
 2. b) các rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ và khả năng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng được xác định và giải quyết;
 3. c) duy trì việc tập trung vào nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.

5.2  Chính sách

5.2.1  Thiết lập chính sách chất lượng => Mời các bạn đọc bài viết chi tiết ở link sau

Lãnh đạo cao nhất phải thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách chất lượng:

 1. a) phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức và hỗ trợ định hướng chiến lược của tổ chức;
 2. b) đưa ra khuôn khổ cho việc thiết lập các mục tiêu chất lượng;
 3. c) bao gồm việc cam kết thỏa mãn các yêu cầu được áp dụng;
 4. d) bao gồm việc cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

Mời các bạn đọc bài viết chi tiết về một ví dụ ở link sau

5.2.2  Trao đổi thông tin về chính sách chất lượng =>Mời các bạn đọc bài viết chi tiết ở link sau

Chính sách chất lượng phải:

 1. a) sẵn có và được duy trì bằng thông tin dạng văn bản;
 2. b) được truyền đạt, thấu hiểu và thực hiện trong tổ chức;
 3. c) sẵn có cho các bên quan tâm liên quan, khi thích hợp.

5.3  Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức Mời các bạn đọc bài viết chi tiết ở link sau

Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng trách nhiệm và quyền hạn của các vị trí thích hợp được phân công, truyền đạt và hiểu rõ trong tổ chức.

Lãnh đạo cao nhất phải phân công trách nhiệm và quyền hạn để:

 1. a) đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này;
 2. b) đảm bảo rằng các quá trình mang lại đầu ra dự kiến;
 3. c) báo cáo về kết quả thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và các cơ hội cải tiến (xem 10.1), cụ thể là cho lãnh đạo cao nhất;
 4. d) đảm bảo thúc đẩy việc hướng vào khách hàng trong toàn bộ tổ chức;
 5. e) đảm bảo duy trì được tính toàn vẹn của hệ thống quản lý chất lượng khi những thay đổi đối với hệ thống quản lý, chất lượng được hoạch định và thực hiện.

Tuanca

Leave a Reply